LED reflektorji

LED reflektorji po ugodni ceni.

Varčni LED reflektorji

[read_more id=”1″ more=”Preberi več” less=”Skrij”]

LED reflektor

Splošni cilji predmeta LED reflektor so:

• razvoj zavedanja o nujnosti povezovanja LED reflektorjev v velike sisteme;
• oblikovanje realnega odnosa do vplivov elektroenergetike na okolje;
• razumevanje pomena zanesljivih konfiguracij električnih omrežij , ki zagotavljajo dobavo energije tudi pri odpovedi enega elementa;
• zavedanje o pomenu sistemskih regulacij, ki prispevajo k kvaliteti električne energije;
• oblikovanje zavesti o stalnem spremljanju razvoja tehnike;
• razvoj zavesti o nujnosti stalno dosegljive električne energije;
• razvoj zavesti o nujnosti znanstvenega načina razmišljanja.

LED reflektorji v akciji

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

• sestava obratovalnih navodil za transformatorske postaje, razdelilne transformatorske postaje, generatorje, HE, verige HE;
• sestava obratovalnih navodil za elektroenergetske vode nizkih, srednjih in visokih napetosti;
• vodenje elementa elektroenergetskega sistema (razdelilne transformatorske postaje in pripadajočega elektroenergetskega omrežja);
• vodenje proizvodnje električne energije (agregat, elektrarna, veriga HE, bilančna skupina);
• samostojna izdelava obratovalnih načrtov napetostnih regulacij v razdeljevalnih omrežjih;
• sodelovanje pri nakupu in prodaji večjih količin električne energije;
• priprava potreb za nakup in prodajo večjih količin LED reflektorjev.

Kvaliteten LED reflektor

• razume prednost delovanja samostojnih elektroenergetskih podjetij v elektroenergetskem sistemu;
• zna ovrednotiti prednosti delovanja v elektroenergetskem sistemu v racionalizaciji investicij, v dvigu odpornosti sistemskega obratovanja proti motnjam kvalitete električne energije na pragu odjemalcev;
• zna ovrednotiti združitev elektroenergetskih sistemov v evropsko interkonekcijo;
• zna oceniti vlogo ter pravice in obveznosti proizvodnih ter distribucijskih podjetij in prenosnega podjetja v delovanju elektroenergetskega sistema;
• razume uporabo sistemske regulative v Sloveniji in v Evropi;
• razume uporabo sinhronskih povezovalnih sil v elektroenergetskem sistemu in interkonekciji s pomočjo delovanja sinhronskega agregata, njegovih obratovalnih lastnosti in obratovalnega diagrama;
• razume delovanje in funkcije primarnih in sekundarnih delov elektroenergetskih postrojev in njihovo povezovanje v elektroenergetski sistem.

Oglejte si še zemljevide na Google.si.

Aktualni LED reflektorji

• definira LED reflektor in določi povezanost elementov elektroenergetskega sistema skladno z pravili in priporočili evropske interkonekcije in slovensko tehnično regulativo;
• določa ukrepe sistemskih regulacij v različnih obratovalnih situacijah;
• ovrednoti regulacijo frekvenca – moč s primerjavo samostojnega in združenega obratovanja ter določa potrebne minimalne primarne rezerve v elektroenergetskem sistemu;
• izdela osnovno grafično shemo sekundarne regulacije, določi funkcije posameznih elementov sheme in minimalne proizvodne rezervne moči v sekundarni regulaciji;
• grafično ponazori in izračuna bistvene obratovalne komponente sinhronskega generatorja, ki so pomembne za delovanje elektrarn v sinhronski interkonekciji;
• izračuna sinhronsko moč s katero so posamezni agregati vpeti v interkonekcijo in oceni iz nje izvirajočo vzajemno pomoč;
• na osnovi enočrtne sheme prikaže naprave primarnega in sekundarnega dela elektroenergetskega postroja;
• pod vodstvom mentorja prikaže stikalne manipulacije v zvezi z zagonom in zaustavitvijo proizvodnega agregata.

Nakup LED reflektorja

• pozna vlogo posameznih elektrogospodarskih zmogljivosti v elektroenergetskemu sistemu in LED reflektorji
• razume uporabo proizvodnih karakteristik hidroelektrarn v pokrivanju energetskih potreb električne energije po obremenilnem diagramu elektroenergetskega sistema;
• analizira pokrivanje potreb po električni energiji z upoštevanjem velikost in omejitev vodnih akumulacij ter proizvodnje v verigi hidroelektrarn kakor tudi črpalnih elektrarn;
• pozna lastnosti različnih vrst hidroagregatov;
• pozna značilnosti proizvodnje električne energije v termoelektrarnah, na trda, tekoča, plinasta in jedrska goriva;
• razume in zna upoštevati značilnosti proizvodnje električne energije v alternativnih elektrarnah kot so vetrne in fotovoltaične elektrarne;
• razume vlogo alternativnih elektrarn v elektroenergetskem sistemu;
• zna upoštevati omejitvene faktorje – hitrost reagiranja agregatov na spremembe obremenitve (na razliko med želeno in dejansko močjo);
• razume delovanje sistemske regulacije: primarna, sekundarna in terciarna regulacija in regulacijo napetosti;
• pozna osnovne zakonitosti trgovanja z električno energijo in njegove posledice na pretoke moči preko elektroenergetskih sistemov;
• zna samostojno določati predpisane rezerve proizvodnih moči,ki so potrebne za primarno in sekundarno regulacijo;

Spletna trgovina LED reflektorjev

• izdela pokrivanje dnevnega obratovalnega diagrama elektroenergetskega sistema z različnimi vrstami proizvodnih kapacitet;
• analizira proizvodnjo hidroelektrarne z malo akumulacijo, ki obratuje v verigi in pri tem upošteva turbiniranje predhodne elektrarne, dotoke med obema elektrarnama ter omejitve nihanja akumulacije elektrarne;
• grafično prikaže statike v primarni regulaciji delujočih agregatov in izračunava reakcije agregatov ob spremembah frekvence;
• za dane podatke elektroenergetskega sistema, ki obratuje v interkonekciji izračunava delovanje sistemskih regulacij ob izpadu elektroenergetske kapacitete ali izpada omrežij z bremenom izven matičnega elektroenergetskega sistema;
• v interkonekciji manjšega števila elektroenergetskih sistemov samostojno prikaže prejeto pomoč ob izpadu večje kapacitete v matičnem elektroenergetskem sistemu ali izpadu omrežja z določenim bremenom. Prikaz vsebuje delovanje primarne in sekundarne regulacije matičnega elektroenergetskega sistema in elektroenergetskih sistemov interkonekcije;
• izdela optimizacijo razdelitve moči na več termo-agregatov in to grafično in analitično;
• grafično ponazori krivuljo obremenjevanja sinhronskega agregata ob njegovem vstopu v obratovanje do nazivne obremenitve pri podanih nazivnih podatkih generatorja. Izračuna njegovo omahno moč in sinhronsko silo s katero je generator vpet v interkonekcijo.

LED reflektorji na prodaj

• prav tako zna izračunavati potrebne sistemske rezerve skladno s pravili evropske interkonekcije;
• zna samostojno določiti in ovrednotiti interaktivni proces, ki sledi izpadu proizvodne kapacitete ali pa dela omrežja z bremenom;
• razume ukrep razbremenjevanja elektroenergetskega sistema – redukcij odjema;
• pozna procese zagonov in zaustavitev hidro in termo-agregatov z LED reflektorji
• razume razdelitev bremen na elektrarne oziroma na agregate v hidro – termalnemu sistemu in zna na osnovi danih podatkov samostojno oceniti optimalno razdelitev moči na termoagregate;
• pozna vlogo republiškega in distribucijskih centrov vodenja določeno z obveznimi sistemskimi pravili.

LED reflektorji pa niso edina kategorija na naši spletni trgovini s svetili podjetja Lifetime Svetila, d.o.o. Na zalogi so tudi LED svetila, LED trakovi in LED žarnice.

[/read_more]