Tehnični podatki napajalnika

Električne inštalacije delimo glede na napetost v 3 večje skupine:

1. Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v zgradbah za izmenične napetosti do 250 voltov
2. Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v industriji za izmenične napetosti do 600 voltov ali enosmerne napetosti do 900 voltov proti zemlji
3. Inštalacije telekomunikacijskih naprav v zgradbah pri katerih napetost med vodniki ali proti zemlji ne presega 50 voltov izmenične ali 120 voltov enosmerne napetosti

Oziroma bolj podrobno glede na področje uporabe:

• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v zgradbah (stanovanjskih, poslovnih, javnih)
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v industriji
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti kmetijskih in vrtnarskih objektov
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti montažnih objektov, počitniških prikolic, kampov in podobnih površin
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti gradbišč, razstavišč, sejmišč in drugih začasnih postavitev
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti marin in izletniških ladij
• Inštalacije komunikacijskih sistemov v zgradbah

Vrste električnih inštalacij in napajalniki

Elektroenergetske inštalacije ter napajalniki obsegajo:

• Inštalacije razsvetljave
• Inštalacije elektromotornih pogonov
• Inštalacije elektrotehničnih postrojev
• Inštalacije elektrokemijskih postrojev

Inštalacije komunikacijskih sistemov obsegajo:

• Telekomunikacijske inštalacije
• Inštalacije informacijske tehnike

Glede na pogoje okolice ločimo:

• Inštalacije v suhih prostorih
• Inštalacije v prostorih s specifičnimi pogoji (dvorane, gledališča, trgovski centri)
• Inštalacije v posebnih prostorih (električna obratovališča, vlažni, mokri, vroči, požarno ogroženi prostori)
• Inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih

Električne inštalacije lahko ločimo tudi glede na splošne značilnosti:

• Karakteristike napajanja
• Vrsto napajalnega sistema
• Vrsto inštalacijskih tokokrogov
• Vrsto inštalacijskih sistemov
• Ustreznost (združljivost) opreme
• Varnostne napajalne sisteme

Karakteristike napajanja pomembno vplivajo na dimenzioniranje električne inštalacije:

• Vrsta toka (enosmerni ali izmenični)
• Frekvenca in njeno odstopanje
• Napetost in njeno odstopanje
• Največji dopustni tok (konična moč)
• Pričakovani kratkostični tok v točki napajanja

Vrsta napajalnega sistema podaja stopnjo obratovalne zanesljivosti:

• Splošni sistem napajanja
• Sistem varnostnega napajanja
• Sistem nadomestnega napajanja

Vrste inštalacijskih sistemov

Inštalacijski (napajalni) sistemi so definirani z:

• Uporabljeno vrsto sistema vodnikov pod napetostjo
• Uporabljeno vrsto ozemljitve razdelilnega sistema, ki napaja električno inštalacijo

Sistemi vodnikov pod napetostjo

Med sisteme vodnikov pod napetostjo uvrščamo:

1. Izmenične (AC) sisteme:
a. Enofazni dvovodni sistem
b. Dvofazni trivodni sistem
c. Trifazni trivodni sistem
d. Trifazni štirivodni sistem
2. Enosmerne (DC) sisteme:
a. Dvovodni enosmerni sistem
b. Trivodni enosmerni sistem

Označevanje vodnikov in napajalnikov

Zaradi varnosti je označevanje (črkovno in barvno) vodnikov predpisano.

Označevanje vodnikov v izmeničnih sistemih:

• Prvi fazni vodnik, L1, črne barve (ali),
• Drugi fazni vodnik, L2, rjave barve (ali),
• Tretji fazni vodnik, L3, sive barve,
• Nevtralni vodnik, N, modre barve.


Označevanje vodnikov v enosmernih sistemih:

• Pozitivni vodnik, L+, barva ni priporočena (rdeča),
• negativni vodnik, L-, barva ni priporočena (črna),
• sredinski vodnik, M, modra barva.

Označevanje zaščitnih vodnikov:

• zaščitni PE vodnik, PE, zeleno-rumena barva,
• PEN vodnik, PEN, zeleno-rumena barva,
• PEM vodnik, PEM, modra barva.

Označevanje vodnikov v shemah

Vrste razdelilnih sistemov glede na ozemljitev

Razdelilne sisteme delimo glede na:

• Ozemljitev nevtralne točke vira (1. črka)
• Ozemljitev izpostavljenih prevodnih delov porabnikov (2. črka)
• Izvedbo nevtralnega in zaščitnega vodnika (dodatna črka)

Nevtralna točka vira je lahko:
• Neposredno ozemljena (T) ali
• Izolirana (I)

Izpostavljeni prevodni deli porabnikov so lahko:

• Neposredno ozemljeni (T) ali
• Ozemljeni preko ozemljitve nevtralne točke vira (N)

Nevtralni in zaščitni vodnik sta lahko:

• Ločena – N in PE vodnik (S) ali
• Kombinirana v PEN vodnik (C)

Električna inštalacija je običajno napajana iz elektroenergetskega omrežja. Lahko pa energijo dobi tudi iz:

• Nadomestnega vira in/ali
• Kompenzacijske naprave

Med dele napajalnega sistema štejemo:

• Hišni priključek
• Nizko-napetostni razdelilec
• Kompenzacijsko napravo
• Napravo za nadomestno napajanje

Za naročilo obiščite: https://www.razsvetljava.si/napajalniki/